Τετάρτη 16 Μαρτίου 2011

ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΤΣΟΥΒΑΛΙ.Ο τελευταίος νέος νομός 3899/2010 για τα οικονομικά μετρά, επέφερε σημαντικές τροποποιήσεις, με  αποτέλεσμα, την ισοπέδωση των εργασιακών και οικονομικών δικαιωμάτων των εργαζομένων, και την καθημερινότητα μας έναν Γολγοθά επιβίωσης

Από 1/1/2011 έγινε εφαρμογή του νομού 3899/2010 και στις μηνιαίες αποδοχές που είναι πάνω από 1800 € γίνετε μια οριζόντια μείωση του 10% , οπού συμπεριλαμβάνονται κι οι αποδοχές για υπερωριακή εργασία, για εργασία τις Κυριακές, τις εξαιρέσιμες ημέρες καθώς και για νυχτερινή εργασία.

Η οριζόντια αυτή μείωση δημιουργεί  άνιση μεταχείριση κατηγοριών εργαζομένων, διότι:

Α) Υπάρχουν εργαζόμενοι (Υπαλ. Γραφείου)  με μόνιμες τακτικές αποδοχές που ξεπερνούν τα 1800 €  και εργάζονται πενθήμερο 08:00-16:00, αλλά και εργαζόμενοι οπού στις αποδοχές τους υπάρχουν πάγιες σταθερές αποδοχές για υπερωριακή εργασία και για εργασία την  Κυριακή και τις  Αργίες (και ας μην εργάζονται).

Β) Ενώ υπάρχουν κι οι εργαζόμενοι (οδηγοί ΜΜΜ, κ.λ.π.) οπού έχουν κατώτερο μισθό από 1800 € και τα φτάνουν ή τα ξεπερνούν διότι εργάζονται (επειδή είναι η φύση τους δουλείας τους) Κυριακή, Αργίες, Νύχτες ακόμη και Υπερωρίες. 

Παράδειγμα:

Ένας οδηγός ΤΡΑΜ εάν έχει εργαστεί 4 Κυριακές και  20 ώρες νυχτερινά. Εφόσον είναι υποχρεωμένος να εργαστεί κατά τις Κυριακές, αργίες και νυχτερινές ώρες, λαμβάνει την νόμιμη προσαύξηση στον μισθό του με αποτέλεσμα να προσαυξάνονται οι μηνιαίες αποδοχές του ξεπερνώντας τα 1800 €.

Αυτή την νόμιμη προσαύξηση του ωρομισθίου για εργασία  σε ειδικές συνθήκες, με καθεστώς βάρδιας, ο νομοθέτης την έχει θεσμοθετήσει και  την αμείβει επί πλέον, επειδή πρόκειται για εργασία με αποδεδειγμένες τις δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία του μισθωτού και τις ορίζει με τις  πιο κάτω διατάξεις των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας:
·        Την 8900/1945 Κ.Υ.Α.  «Περί καθορισμού αυξημένης αμοιβής εις τους εργαζόμενους εν γένει κατά τας Κυριακάς και Εορτάς».
·        Την 18310/46 Κ.Υ.Α.
·        Την  25825/51 Κ.Υ.Α.
·        Και με το άρθρο 2 του ν. 435/1976.

«Οι μισθωτοί, που απασχολούνται κατά τις νυχτερινές ώρες, είτε καθ' όλο το χρονικό διάστημα της νύχτας, είτε µόνο σε ορισμένες νυχτερινές ώρες, ανεξάρτητα αν πρόκειται για συνεχή ή έκτακτη απασχόληση, δικαιούνται  προσαύξηση των νομίμων αποδοχών τους κατά 25%

Στους εργαζόμενους κατά τις Κυριακές και τις μη εργάσιμες εορτές, ανεξαρτήτως του κύρους της σύμβασης εργασίας  για την απασχόληση, δικαιούνται  προσαύξηση των νομίμων αποδοχών τους κατά 75%.

Τέλος όταν η παροχή της νυκτερινής εργασίας συμπέσει σε ημέρα Κυριακή ή εξαιρέσιμης εορτής, στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται επί πλέον της προσαύξησης 25% και η προσαύξηση 75%. Δηλαδή αθροιστικά οι δύο προσαυξήσεις 100%.»

Ο οδηγός τραμ όταν έχει πρωινή βάρδια σηκώνετε από τις 2:30 ώρα το πρωί και οδηγά με οποίους κινδύνους υπάρχουν στον δρόμο, λείπει από το σπίτι του Κυριακές, Χριστούγεννα , Πάσχα και σε όλες τις αργίες  καθώς και όταν  έχει νυχτερινή βάρδια επιστρέφει  σπίτι του στις 5 και 6  τα ξημερώματα. Αυτές οι νόμιμες προσαυξήσεις για την ειδική εργασία που τον υποχρεώνει η εταιρία, τον εντάσσει στην κλίμακα της μείωσης του 10%, με αποτέλεσμα να πάρει 1800 € μεικτά. 

Ενώ ο υψηλά μισθολογικά υπάλληλος γραφείου  (υπάρχουν πολλοί) «βρέξει χιονίσει» πενθήμερο 08:00-16:00 παίρνει και αυτός 1800 € μεικτά.

Κατά συνέπεια, έχουμε άνιση μεταχείριση κατηγοριών εργαζομένων.

Γιατί ο οδηγός τραμ (όπως και άλλες ειδικότητες εργαζομένων) να μην αμείβεται εξ ολοκλήρου, αλλά μέρος γι' αυτήν την πρόσθετη απασχόλησή μου , οπού στην ΤΡΑΜ Α.Ε. καθίσταται απολύτως αναγκαία η απασχόληση του σε εναλλασσόμενες βάρδιες, καθώς  και κατά τις Κυριακές, αργίες και νυχτερινές ώρες…. και να εξισώνεται µε τους άλλους μισθωτούς, οι οποίοι έχουν εργαστεί µόνο κατά το κανονικό ωράριό τους;

Είναι σωστό και δίκαιο αυτό;


Όμως υπάρχει και ένα άλλο ερώτημα.

Η αμοιβή για υπερωριακή εργασία, για εργασία τις Κυριακές, τις εξαιρέσιμες ημέρες καθώς και για νυχτερινή εργασία δεν ορίζετε ρητά στον νόμο;

Στον νόμο 3899/2010, δεν ορίζετε ρητά, ότι στο σύνολο για τα 1800 € συμπεριλαμβάνονται κι η αμοιβή για υπερωριακή απασχόληση, Κυριακές κι Αργίες κ.λ.π. Χαρακτηριστικά αναφέρει στην  Παράγραφος 18:

«Οι πάσης φύσεως αποδοχές, επιδόματα, αποζημιώσεις και αμοιβές γενικά, καθώς και τα με οποιαδήποτε άλλη ονομασία οριζόμενα και από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη ή ρήτρα ή όρο συλλογικής σύμβασης εργασίας, διαιτητική απόφαση ή με σύμβαση εργασίας ή συμφωνία προβλεπόμενα, που καταβάλλονται στους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, καθώς και στους απασχολούμενους με σύμβαση έμμισθης εντολής, των φορέων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005, όπως τροποποιείται και ισχύει κατά την έναρξη ισχύος της παραγράφου αυτής, μειώνονται, από 1.1.2011, κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%).Από τη μείωση του προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται τα επιδόματα που συνδέονται με την οικογενειακή κατάσταση, καθώς και με το ανθυγιεινό ή επικίνδυνο της εργασίας
Εξαιρούνται επίσης, τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας, εφόσον τα επιδόματα αυτά έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου αυτού.

Η μείωση του πρώτου εδαφίου διενεργείται εφόσον οι πάσης φύσεως αποδοχές, επιδόματα, αποζημιώσεις και αμοιβές, συμπεριλαμβανομένων και των επιδομάτων που εξαιρούνται κατά τα οριζόμενα στα δύο προηγούμενα εδάφια, υπερβαίνουν κατά μήνα, υπολογιζόμενες σε δωδεκάμηνη βάση, τα χίλια οκτακόσια (1.800) ευρώ.

Αν με την εφαρμογή της διατάξεως του πρώτου εδαφίου οι πάσης φύσεως αποδοχές, επιδόματα, αποζημιώσεις ή αμοιβές γενικά, υπολείπονται του ορίου του προηγούμενου εδαφίου, η μείωση περιορίζεται στο όριο των χιλίων οκτακοσίων (1.800) ευρώ.»

Εάν πρόθεση του νομοθέτη ήταν  να καταργήσει ή να μειώσει ή να περικόψει την αμοιβή για την παροχή υπερωριακής εργασίας  καθώς και για  αμοιβή κατά τις Κυριακές, εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες θα το ανάφερε ρητά με διατύπωση, όπως  «Αποδοχές, πρόσθετες, αμοιβές ή απολαβές που υπερβαίνουν το ανώτατο όριο των διατάξεων του άρθρου αυτού περικόπτονται και δεν καταβάλλονται στο δικαιούχο».

Ενώ  στην  Παράγραφο 20 του νομού 3899/2010 αναφέρει μεταξύ άλλων, ότι: 

«Οι πάσης φύσεως αμοιβές για υπερωριακή εργασία, υπερεργασία, εργασία τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, εκτός έδρας μετακίνηση και οδοιπορικά απαγορεύεται σε επίπεδο φορέα να υπερβαίνουν το 10% των πάσης φύσεως αποδοχών που καταβάλλονται σε ετήσια βάση.»

Εάν και πάλι στην παράγραφο 20,  πρόθεση του νομοθέτη ήταν να συμπεριλαμβάνονται και η αμοιβή για υπερωριακή εργασία, εργασία τις Κυριακές, εξαιρέσιμες ημέρες κ.λ.π. και πάλι θα το όριζε  ρητά και δεν θα αναφερόταν σε εξορθολογισμό των δαπανών μετακίνησης ή σε μείωση των ορίων υπερωριακής απασχόλησης.

Ποσό μάλιστα όταν ακόμη και  στην «διευκρινιστική» εγκύκλιο που εξέδωσε η Ειδική Γραμματεία Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Υπ. Οικονομικών  για την  «αναπροσαρμογή αποδοχών εργαζομένων σε δημόσιες επιχειρήσεις και ΝΠΙΔ που υπάγονται στη Γενική Κυβέρνηση», δεν ορίζεται ρητά, ούτε αποσαφηνίζετε ότι συμπεριλαμβάνονται η αμοιβή για υπερωριακή εργασία, υπερεργασία, εργασία τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.  

Ειδικότερα, οπού ο νομοθέτης θέλησε να περιλαμβάνονται ή να εξαιρούνται πρόσθετες αμοιβές του μισθωτού το όρισε ρητά


Ωστόσο οι διατάξεις του νομού παραβιάζουν το σύνταγμα και η  σωτηρία της χώρας δεν μπορεί να σωθεί από την αφαίμαξη του εισοδήματος των εργαζομένων και των συνταξιούχων.

Ο νομοθέτης δεν απαγορεύει μόνο την άνιση (δυσμενής)  μεταχείριση εργαζομένων έναντι άλλων, οι οποίοι εργάζονται με ομοίους όρους και συνθήκες εργασίας, αλλά και την άνιση μεταχείριση κατηγοριών εργαζομένων.    
Οι μειώσεις των μισθών  έπρεπε να   προσαρμόζονται σε κάθε κατηγορία εργαζομένων  και όχι  όλοι οι εργαζόμενοι στο ίδιο τσουβάλι.

Η άνιση αυτή μεταχείριση έχει ως αποτέλεσμα τόσο οι απασχολούμενοι όσο και οι μη απασχολούμενοι υπερωριακώς Κυριακές και Αργίες να λαμβάνουν ουσιαστικά τις ίδιες μηνιαίες αποδοχές.

Επομένως , αφού ο εργαζόμενος υποχρεώνεται, σε εργασία τις Κυριακές, εξαιρέσιμες ημέρες, νύχτα κ.λ.π. θα πρέπει και να αμείβεται.